оруд

 • 49Омеднение канала артиллерийских орудий — ОМѢДНЕНІЕ КАНАЛА артиллерійск. орудій, накопленіе частицъ мѣди въ болѣе или менѣе значит. колич вѣ на пов сти канала орудій, стрѣляющихъ снарядами съ мѣдн. поясками. До введенія въ арт рію бездым. пороха О. канала орудій было незначит нымъ; при… …

  Военная энциклопедия

 • 50за — I прийм., з род., знах. і оруд. відмінками. Сполучення з прийм. за виражають: Просторові відношення: 1) із знах. і оруд. в. Вказує на предмет, місце і т. ін.: а) за межі яких спрямовані дія, рух (знах. в.); б) позад, по той бік яких хто , що… …

  Український тлумачний словник

 • 51Австро-сардинская война 1848—1849 гг. — АВСТРО САРДИНСКАЯ ВОЙНА 1848 1849 гг. Воен. дѣйст. 1848 г. Въ исторіи объединенія Италіи слѣдуетъ различать два теченія. Одно было народное, ставившее цѣлью единую Италію и полагавшееся исключительно на свои собственныя силы, другое… …

  Военная энциклопедия

 • 52Демонтирование — ДЕМОНТИРОВАНІЕ, видъ стрѣльбы, имѣющій цѣлью сбитіе вооруженія противника. Первонач но Д. велось исключ но прицѣл. огнемъ, при чемъ въ виду мал. размѣровъ цѣли (отверстіе амбразуры, дуло орудія) ставилась задача срыть прикрывающій орудіе… …

  Военная энциклопедия

 • 53Англо-афганские войны — АНГЛО АФГАНСКІЯ ВОЙНЫ. (См. планы на стр. 428 и 429). Поступательное, въ теченіе первыхъ трехъ четвертей XIX ст., движеніе Россіи на Кавказѣ и Туркестанѣ заставило Англію обратить вниманіе на Афганистанъ, въ то время еще отдѣленный отъ ея… …

  Военная энциклопедия

 • 54Артиллерийский огонь — АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ОГОНЬ является главнымъ средствомъ арт. при выполненіи ею боевыхъ задачъ. Успѣхъ ея боевой работы всецѣло зависитъ отъ надлежащаго веденія огня. Огонь полевой артиллеріи, вообще говоря, ведется внезапными короткими и сильными… …

  Военная энциклопедия

 • 55Нарезная артиллерия — НАРѢЗНАЯ АРТИЛЛЕРІЯ, современ. артиллерія, вооруженная Н. орудіями. Появленіе 1 хъ образцовъ Н. орудій относится къ 40 мъ гг. XIX ст. (см. Нарѣзное оружіе) и связано съ давнишн. стремленіемъ арт ристовъ къ введенію продолговат. снаряда, к рый… …

  Военная энциклопедия

 • 56Обстрел судовой артиллерии — ОБСТРѢЛЪ СУДОВОЙ АРТИЛЛЕРІИ, районъ моря, въ к ромъ к бль, идя опредѣл. курсомъ, м. подвергнуть непр ля разстрѣлу. Соврем. к бли, за рѣдк. исключеніями, не имѣютъ равномѣрн. О. по разнымъ направленіямъ, не говоря уже про кругов. О. орудій к бля… …

  Военная энциклопедия

 • 57Оружие — ОРУЖІЕ, дѣлится на холодное и огнестрѣльное. Холод. О. служитъ исключ но для рукопаш. боя и по роду дѣйствія называется рубящимъ (сабля), колющимъ (штыкъ, пика, кортикъ) и колюще рубящимъ (шашка, палашъ, кинжалъ). Огнестрѣл. О., появившееся… …

  Военная энциклопедия

 • 58попід — прийм., із знах. і оруд. відмінками. Сполучення з прийм. попід виражають: Просторові відношення: 1) із знах. і оруд. в. Уживається на позначення предмета або місця: а) під низ яких спрямовано дію (знах. в.); б) під низом яких відбувається дія або …

  Український тлумачний словник

 • 59Подача зарядов и снарядов на корабле — *ПОДАЧА ЗАРЯДОВЪ И СНАРЯДОВЪ НА КОРАБЛѢ. На парусн. к бляхъ и судахъ, орудія к рыхъ стрѣляли дымн. порохомъ, приблиз но до конца 80 хъ гг. П. б. исключ но ручная: снаряды и заряды доставлялись изъ погребовъ и подносились къ пушкамъ матросами. Съ… …

  Военная энциклопедия

 • 60Обуховский сталелитейный завод — *ОБУХОВСКІЙ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ, расположенный на лѣв. бер. р. Невы, въ 12 вер. выше Спб., основанъ въ 1863 г. товар вомъ, состоявшимъ изъ полк. к са горн. инж ровъ П. М. Обухова, извѣстн. дѣятеля въ техн. области П. М. Путилова и петергофск.… …

  Военная энциклопедия

 • 61Осадные батареи — *ОСАДНЫЯ БАТАРЕИ, б реи, устраиваемыя атакующимъ въ крѣпостн. войнѣ (см. это) для орудій О. арт ріи. Прообразомъ О. б рей являются б реи, устраивавшіяся ат щимъ во 2 ой пол. XV ст. для орудій, стрѣляющихъ чугун. ядрами. Пока оборона не имѣла… …

  Военная энциклопедия

 • 62Артиллерийский бой — АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ БОЙ. Полевая легкая арт. Основныя боевыя ея свойства: а) способность наносить пораженіе живымъ цѣлямъ, какъ неподвижнымъ, такъ и находящимся въ движеніи, даже когда онѣ защищены закрытіями; б) способность къ воздѣйствію на духъ… …

  Военная энциклопедия

 • 63з — I невідм., с. Десята літера українського алфавіту на позначення приголосного звука з (вимовляється зе ). II із, зі, рідко зо, прийм., з род., знах. і оруд. відмінками. Сполучення з прийм. з, із, зі виражають: Просторові відношення: 1) з род. в.… …

  Український тлумачний словник

 • 64Ахал-текинские экспедиции — АХАЛЪ ТЕКИНСКІЯ ЭКСПЕДИЦІИ. Онѣ предпринимались нами съ цѣлью привести къ покорности воинственное племя текинцевъ, безпрестанно нападавшихъ на аулы подвластныхъ намъ юмудовъ и грабившихъ русскіе караваны. Текинцы одно изъ туркменскихъ племенъ… …

  Военная энциклопедия